Algemene Voorwaarden en Factuurvoorwaarden


  1. Het in gebruik nemen van de geleverde diensten of goederen, of de gedeeltelijke of volledige betaling van de factuur, betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden alsook akkoord van de klant met de geleverde diensten of goederen zoals vermeldt op factuur, aan het bedrag zoals vermeldt op factuur.
  2. Elke factuur dient betaald te worden ten laatste op de vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen immers van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00) als schadebeding.
  3. Indien de klant de factuur niet tijdig betaalt, de factuur protesteert of op enige andere wijze weigert om tot betaling over te gaan, behoudt Nexus Consult zich het recht om de geleverde diensten of goederen met onmiddellijke ingang stop te zetten of terug te vorderen, en dit tot betaling van het gehele bedrag van de factuur in kwestie.
  4. Indien de klant de lopende overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Nexus Consult een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de factuur.
  5. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vrederecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Nexus Consult bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  6. Veel diensten en toepassingen van Nexus Consult hebben specifieke Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. De klant aanvaardt alle Gebruiksvoorwaarden die terug te vinden zijn in de door hem gebruikte diensten en toepassingen.

Datum laatste wijziging: 26 juni 2014