Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING

Nexus Consult verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van haar klanten waaronder naam, telefoonnummer, email adres van de klant, ingesproken Voicemails en in sommige gevallen het bankrekeningnummer van de vennootschap of eenmanszaak.

Het doel van het opslaan van deze gegevens is:

  • Deze beschikbaar te stellen voor de klant
  • De klant te kunnen mailen
  • De contracthouder te kunnen factureren en invorderen.

Nexus Consult zal de gegevens enkel aan anderen dan aangegeven derden verstrekken indien zij daartoe op wettelijke gronden verplicht is.

Beveiliging gegevens en bewaartermijnen
Nexus Consult zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die Nexus Consult over u (heeft) verzamelt en om deze te rectificeren, aan te vullen of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een mail sturen met uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres aan info@nexus-consult.be. Nexus Consult zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Klachten
Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien wij niet reageren op uw aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie via het mailadres commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Wijzigingen
Nexus Consult behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Nexus Consult Comm.V
Langstraat 61B
2223 Schriek
015 494 494
info@nexus-consult.be